Loading...

HƯỚNG DẪN

HUỚNG DẪN CHI TIẾT

(1) HỆ THỐNG MENU PHẦN MỀM XUẤT HÓA ĐƠN ONLINE

1. Hệ thống

1.a. Đổi mật khẩu : đổi mật khẩu đăng nhập vào phần mềm HĐĐT

1.b. Thông tin công ty: Cung cấp chi tiết các thông tin về công ty như:

Xem hình lớn

Chú ý: (chọn) Ký và gởi email: Sau khi ký số HĐĐT thì gởi liền email cho khách hàng.

(bỏ chọn) Ký và gởi email: Chỉ Ký số HĐĐT mà kông gởi email cho khách hàng. Gởi email sẽ dùng button Gởi email.

Chú ý: (chọn) Đính kèm hóa đơn theo email: Gởi email cho khách hàng kèm theo file PDF và XML đã ký.

(bỏ chọn) Đính kèm hóa đơn theo email: Chỉ gởi email cho khách hàng mà không kèm theo file PDF và XML đã ký.

2. Danh mục

2.a Danh sách khách hàng: Thêm hoặc xóa khách hàng trong danh mục

Xem hình lớn

2.b Danh sách hàng hóa: Thêm hoặc xóa hàng hóa trong danh mục

Xem hình lớn

3. Báo cáo thuế

3.a Bảng kê hóa đơn bán ra

Xem hình lớn

3.b Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn

Xem hình lớn

(7) KHU VỰC NHẬP DỮ LIỆU

Xem hình lớn

(8) KHU VỰC CHỈNH SAI SÓT THUẾ VAT

Xem hình lớn

(9) KHU VỰC TẠO MỚI HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Xem hình lớn

(2a) HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN

|< : Về hóa đơn đầu tiên

< : Lùi hóa đơn về 1 số

> : Tăng hóa đơn thêm 1 số

>| : Về hóa đơn cuối cùng

Liệt kê : Liệt kê chi tiết Hóa đơn điện tử đã sử dụng

Xem hình lớn

(2b) HỆ THỐNG XỬ LÝ

Xem hình lớn

Xem hình lớn

(3) KHÁCH HÀNG

Xem hình lớn

(4) HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

Xem hình lớn

(5)CHUYỂN ĐỔI SANG HÓA ĐƠN GIẤY

Xem hình lớn

(6) CÁC VĂN BẢN LIÊN QUAN

Xem hình lớn